Podmienky ubytovania

Všeobecné podmienky ubytovania v ubytovaní KLINGER – Banská Štiavnica

ÚVOD

 Tieto Všeobecné podmienky upravujú vzájomné zmluvné vzťahy medzi firmou Róbert Kollár-ubytovanie KLINGER ,Klinger 3, 969 01 Banská Štiavnica a zákazníkmi. Tieto podmienky sa vzťahujú iba na služby poskytované v ubytovaní KLINGER. Podmienky sú pre všetky strany záväzné a uhradením zálohy zákazníkom nadobúdajú štatút zmluvy v súlade s platnými ustanoveniami záväzných predpisov Slovenskej republiky.

 II.                 ZÁKAZNÍK

 Zákazníkom ubytovaným v ubytovaní KLINGER sú osoby staršie 18 rokov. Osoby mladšie ako 15 rokov môžu užívať služby v sprievode osoby staršej 18 rokov. Osoby vo veku 15-18 rokov iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu. 

III.               VZNIK ZMLUVNÉHO VZTAHU 

Vznik zmluvného vzťahu medzi zákazníkom a ubytovaním KLINGER vznikne na základe zaslania zálohovej platby ,kde zákazník uvedie do poznámky svoje celé meno , dátum príchodu a odchodu. Ako sa hovorí – čím skoršie, tím lepšie – najneskôr však do 7 dní od telefonickej rezervácie treba uhradiť zálohu (50%z ceny poskytovaných služieb). Jej presná výška je dohodnutá v telefonickej objednávke. Uhradením zálohy potvrdzuje zákazník, že sa zoznámil so službami, cenou, platobnými podmienkami a zvlášť stornovacími podmienkami. Za zmluvný záväzok ďalších osôb uvedených na rezervácií zodpovedá zákazník, ktorý objednávku podal. Bez uhradenia zálohy nie je možné objednávku akceptovať . 

IV.              CENY 

Ubytovanie je poskytované úplatne, keď cena za ubytovanie je stanovená na základe cenníku alebo dohodou zmluvných strán.Cena za ubytovanie je splatná najneskôr pri ukončení pobytu, pokiaž nebolo dohodnuté inak. Platba sa vykonáva v hotovosti. Platba faktúrou je možná iba po predošlej dohode s vedením penziónu.V prípade vzniku škody spôsobenej zavinením hosťa je ubytovanie KLINGER oprávnené domáhať sa náhrady za škodu. Hosť je povinný uhradiť prípadnú škodu vzniknutú v priestoroch vyhradených k ubytovaniu,a to v plnej výške, vrátane náhrady ušlého zisku vo výške platnej ceny za ubytovanie po celú dobu, počas ktorej bude izba vyradená z prevádzky. Túto povinnosť má hosť aj v prípade, že škodu spôsobia deti alebo iné osoby ubytované s hosťom. 

V.                 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

Zákazník má právo byť riadne informovaný o všetkých podmienkach týkajúcich sa jeho pobytu, využívať všetky objednané a zaplatené služby, odstúpiť od zmluvy pokiaž kvalita rozsah služieb nezodpovedá  dohode , stornovať pobyt kedykoľvek pred začatím (v tomto prípade sa vzájomný vzťah riadi ďalej uvedenými storno podmienkami).

Zákazník je povinný:

– uhradiť cenu za ubytovanie podľa platného cenníka, pokiaľ nebolo dohodnuté inak

– riadne užívať priestory určené k ubytovaniu, dodržiavať poriadok a čistotu

– zoznámiť sa so Všeobecnými podmienkami ubytovania a dodržiavať ich

– bez prieťahov oznámiť potrebu vykonania opráv v priestoroch vyhradenýchk ubytovaniu

– bezodkladne oznámiť poškodenie alebo škodu, ktorú v priestoroch spôsobil

–dohliadnuť na svoje deti ,ale i domáce zvieratká ,aby neporušovali všeobecné podmienky ubytovania

Zákazník nesmie bez súhlasu poskytovateľa:

– vykonávať podstatné zmeny v ubytovacích priestoroch (sťahovať nábytok a pod.)

– používať v priestoroch vlastné spotrebiče

– prenechať priestory vyhradené k ubytovaniu inej osobe

– uvádzať adresu hotela ako miesto podnikania

Zákazník ďalej v priestoroch ubytovania nesmie:

– nosiť zbraň a strelivo alebo ich inak prechovávať v stave umožňujúcom ich okamžité použitie

– držať, vyrábať alebo prechovávať omamné alebo psychotropné látky alebo jedy,pokiaž sa nejedná o liečiva, ktorých užívanie bolo zákazníkovi predpísané lekárom

–         fajčiť na izbe

–         liezť  po oporných múroch a po zábradlí v areáli ubytovacieho zariadenia

–         kŕmiť zvieratá

–         vstupovať do záhonov 

Ubytovavateľ  je oprávnený bezodkladne zákazníka vysťahovať v prípade porušenia uvedených bodov 

Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 14:00 hod. prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu  do 10:30 hod. posledného dňa pobytu,pri neskoršom odubytovaní učtujeme poplatok 5 Eur/izba do 12:00. V dobe od 22:00 do 06:00 je v ubytovaní režim nočného kludu, kedy je hosť povinný chovať sa tak, aby nerušil ostatných nadmerným hlukom.

Parkovanie vozidiel hostí je možné na vlastnom parkovisku pred hlavným vchodom do ubytovania. Tieto parkovacie plochy sú otvorené a poskytovateľ neručí za prípadné odcudzenie vozidla, alebo vecí vo vozidle. Doporučujeme hosťom, aby klenoty, peniaze a iné cennosti nenechávali na izbách. Ubytovanie KLINGER v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka nezodpovedá za stratu či škody na uvedených veciach. Návšteva ubytovania KLINGER s domácimi zvieratami je možná ,len s predbežným súhlasom zodpovedného vedúceho. 

VI.              PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELA SLUŽIEB 

Ubytovanie KLINGER si ukladá za povinnosť zaistiť všetky práva zákazníka uvedené v bode V. Právom ubytovania KLINGER je v prípadoch, ktoré nemôže ovplyvniť:

a) zmeniť termín pobytu

b) zmeniť ceny

c) zmeniť rozsah služieb

d) zrušiť zmluvu

Pokiaž zákazník so zmenami a) až d) nesúhlasí, má právo do 48 hodín od vyrozumenia o zmenách písomne od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade vráti ubytovanie KLINGER 100% zaplatenej ceny ubytovania zákazníkovi. Rozhodujúci je dátum doručenia odstúpenia od zmluvy. V opačnom prípade sa má za to, že sa so zmenou súhlasí. V prípade, že dôjde k situácií kedy ubytovanie KLINGER bude vracať zákazníkovi finančnú čiastku, je povinná tak urobiť v možnom najkratšom termíne, najneskôr však do 15 dní od vzniku skutočnosti rozhodujúcej pre vrátenie. 

VII.            STORNO PODMIENKY 

Zákazník má právo kedykoľvek pred začatím pobytu, bez oznámenia dôvodov, odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie je možné výhradne písomnou a telefonickou formou. Toto odstúpenie musí byt doručené ubytovaniu KLINGER a zákazník je povinný zaplatiť nasledujúce poplatky:

Storno pred nástupom pobytu 

                                                Poplatok

 viac ako      30 dní                10% zálohy             

               29-15 dní                20% zálohy               

                 14-7 dní                30% zálohy           

                   7-3 dni                50% zálohy   

                   3-2 dni                75% zálohy

                   2-0 dni              100% zálohy 

 Storno po nástupe , (časti dohodnutého pobytu)  je možné iba bez nároku vrátenia peňazí.                                                                                                                      

VIII-        POISTENIE 

Ubytovanie KLINGER nezahrnuje do ceny pobytov poistenie. Zákazníkovi sa doporucuje poistenie vo vybranom poisťovacom ústave v Slovenskej republike.

– úrazové poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku i zahraničí

– poistenie storno poplatkov

Všeobecné podmienky ubytovania vydal : Róbert Kollár – zodpovedný vedúci V Banskej Štiavnici dňa 1.8.2009

Scroll to Top